[Giriş Sayfası] [Üniversite Hakkında] [Personel Yapısı] [Kuruluş ve Tarihçe] [Görev Tanımı] [Faaliyet Raporu] [İş İstatistikleri] [Mevzuat] [Kararlar] [Özel Dosyalar] [Haber & Duyuru] [Site Kuralları] [Şiirler

Harcını Yatırmayan Öğrenci


 

 

HARCINI YATIRMAYAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU

Dikkat!

Kanun Değişikliği Nedeniyle Makale Güncelliğini Yitirmiştir. Dosyalar bölümünden Öğrenci Katkı Payına ilişkin Eylül 2013 tarihli makaleden yararlanabilirsiniz.

 

Av. Murat Fehmi PINAR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşaviri

Ekim 2010

              Özet: Öğrenci katkı payını ödemeyen yükseköğretim kurumları öğrencilerinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez;yükseköğretim kurumu ile ilişkisi ise kesilmez. Öğrenci katkı payını ödemediğinden kaydı yapılmayan ve yenilenmeyen bir yükseköğretim öğrencisinin öğrenci katkı payını azami öğrenim süresi içinde kanuni faiziyle birlikte ödemesi durumunda kaydının yapılması ve yenilenmesi gerekir.

 

 

            Konu: I. Öğretim öğrencisi iken öğrenci katkı payını yatırmadığından yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilen öğrencilerin harcını yatırarak öğrenimine devam edip edemeyeceği.

             2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Cari Hizmet Maliyeti”  başlıklı değişik 46. maddesinde, yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödeneklerinin, öğrenci başına olmak üzere belirleneceği, öğrenci başına düşen cari hizmet ödeneğinin, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak Yükseköğretim Kurulunca farklı miktarlarda tespit edileceği,  bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmının Devletçe karşılanarak, öğrenci adına ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine ödenek olarak kaydolunacağı, geri kalan kısmın öğrenci tarafından ödeneceği, Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak ödemelerin miktar ve bölgelere göre oranları, yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı ile uygulamaya ilişkin esas ve usullerin her yıl Bakanlar Kurulunca en geç Temmuz ayı içerisinde belirleneceği hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin 5. fıkrası uyarınca, “öğrenci katkısını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.” Anılan Kanun’un “Öğretim süresi” başlıklı değişik 44. maddesi uyarınca ise yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar.

Danıştay 8. Dairesinin 21/01/2003 tarihli ve E.2002/3278, K.2003/286 sayılı kararında hükmedildiği üzere, “2547 sayılı Yasanın 44. maddesindeki öğretim süreleriyle ilgili tanıdığı hakkın, yönetmelik hükümleri ile daraltılması ya da kaldırılması olanağı bulunmamaktadır” (Danıştay Dergisi, Sayı:1).

Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikili öğretimde ikinci öğretimle ilgili hususları düzenlemek üzere çıkarılan, 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun’un “Öğrenim Ücreti” başlıklı 7. maddesinde ise, ikinci öğretimin isteğe bağlı ve paralı olduğu, paralı öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin Bakanlar Kurulunca tespit edileceği, öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtlarının yapılmayacağı ve yenilenmeyeceği, ikinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınacağı, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisinin kesileceği hükme bağlanmıştır.

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları İle İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu kararının, “Öğrenci katkı payını süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem” başlıklı 3. maddesinde,

“Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Ancak, yükseköğretim kurumları verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilirler.”

Anılan Bakanlar Kurulu kararının, “Öğrenim ücreti taksitlerini ödemeyenler hakkında yapılacak işlem” başlıklı 19. maddesinde  ise,

“Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır,  bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir. İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artış yapılmaz.”

Hükmü yer almaktadır.

Buna göre öğrenci katkı payının ödememe ile ikinci öğretim ücretini ödememe durumunda getirilen yaptırımlar farklılık göstermekte olup, öğrenci katkı payını ödememenin yaptırımı ilişik kesilmesi olarak düzenlenmemiştir.

Farklı üniversitelerin öğrenci kayıt kabulüne ilişkin yönetmeliklerle harcını yatırmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesileceği hükme bağlandığı ve uygulamada da harcını yatırmayan yükseköğretim öğrencilerinin ilişiklerinin kesildiği müşahede edilmektedir.

Öte yandan 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Yönetmelikler” başlıklı 124. maddesi uyarınca,  kamu tüzelkişilerinin çıkardıkları kendi görev alanlarını ilgilendiren yönetmeliklerin kanunlara ve tüzüklere aykırı olmaması gerekir. Yönetmelik hükümlerinin yasaya aykırı veya dayanağını yasadan almayan düzenlemeler içermesi mümkün değildir.

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca taslaklar hazırlanırken; üst hukuk normlarına aykırı olmayacakları gibi yargı kararları da göz önünde bulundurulacaktır.

Danıştay içtihatlarıyla da ortaya konulduğu üzere; “Kamu idaresi tarafından görev alanına giren konularda yönetmelikler yapılırken dayanağı yasanın bütününe bağlı kalınması zorunlu olduğu gibi yasayı ve yasanın amacını aşar veya yasa konusu alanlara girer nitelikte düzenleme yapma olanağı da bulunmamaktadır.” (Danıştay 13. Dairesinin 24/01/2006 tarihli ve E.2005/75, K.2006/474 sayılı kararı; Danıştay Dergisi, Sayı:113). “Kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılan yönetmeliklerin, yasaya uygun hükümler içermesi anayasal bir zorunluluk olup, yasayla getirilmeyen kısıtlayıcı kuralların yönetmelikle getirilmesi mümkün değildir.”(Danıştay 8. Dairesinin 14/10/2005 tarihli ve E. 2004/1733, K. 2005/4072 sayılı kararı) Yönetmeliğe nazaran üst norm niteliğinde bulunan Kanuna aykırı yönetmelik hükümlerinin uygulanma imkanı yoktur. (Danıştay 4. Dairesinin 11/06/2008 tarihli ve E. 2008/975, K. 2008/2250 sayılı kararı; Danıştay Dergisi, Sayı:119).

Danıştay 8. Daire Başkanlığının 01/11/2004 tarihli ve 2004/770-4104 sayılı kararında da bir üniversite öğrencisinin 2. dönem katkı payını yatırmadığından kaydının yenilenmemesi nedeniyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu'nun 7.4.2003 gün ve 13-9 sayılı kararının iptali istemiyle açılan bir davada; 2547 sayılı Yasa’nın 46/5 maddesinde katkı payını yatırmayan öğrencilerin kayıtlarının yenilenmeyeceği düzenlenmiş ise de burada kaydının silineceğine ilişkin bir hükmün yer almadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden Eskişehir İdare Mahkemesinin kararının dayandığı gerekçenin usul ve yasaya uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Danıştay Kararları Dergisi, Sayı:6).

Sonuç:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılmasına ilişkin 3843 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları İle İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu kararları hükümleri ve konuyla ilgili yargı kararlarının birlikte değerlendirilmesinden; öğrenci katkı payını ödemeyen yükseköğretim kurumları öğrencilerine uygulanacak yaptırımın, kayıtlarının yapılmaması ve yenilenmemesi olduğu, buna mukabil ikinci öğretimde öğrencilerin eğitim-öğretimin karşılığı olarak ödeyecekleri ücret olan öğrenim ücretlerini ödememeleri durumunda uygulanacak yaptırımın ise birinci taksidini ödemeyenlerin kayıtlarının yapılmayıp yenilenmemesi, ikinci taksidini kendisine verilen bir aylık ek süre içinde kanuni faiziyle ödemediği takdirde yükseköğretim kurumu ile ilişkisinin kesilmesi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu bağlamda öğrenci katkı payını ödemediğinden kaydı yapılmayan ve yenilenmeyen bir yükseköğretim öğrencisinin öğrenci katkı payını azami öğrenim süresi içinde kanuni faiziyle birlikte ödemesi durumunda kaydının yapılması ve yenilenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

 

 

 

 

 

[Giriş Sayfası] [Üniversite Hakkında] [Personel Yapısı] [Kuruluş ve Tarihçe] [Görev Tanımı] [Faaliyet Raporu] [İş İstatistikleri] [Mevzuat] [Kararlar] [Özel Dosyalar]  [Haber & Duyuru] [Site Kuralları] [Şiirler

 
 
Güncelleme : 05.06.2015 17:53
Webmaster- Tasarım ve İçerik - Av. Murat Fehmi PINAR © 2001-.....
Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy Yerleşkesi,  Rektörlük Binası, 2. kat; Tel:0 374 253 46 52; Faks:  0 374 253 49 63
 Bu sitenin tüm hakları saklıdır. Lütfen Site kullanım kurallarına uygun davranınız.