[Giriş Sayfası] [Üniversite Hakkında] [Personel Yapısı] [Kuruluş ve Tarihçe] [Görev Tanımı] [Faaliyet Raporu] [İş İstatistikleri] [Mevzuat] [Kararlar] [Özel Dosyalar] [Haber & Duyuru] [Site Kuralları] [Şiirler


 


.

KANUNLAR

1.      2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2.      2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun

3.      2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

4.      3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması...Hakkında Kanun

------------------------------

 1. Devrim Kanunları

 2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa

 3. Avukatlık Kanunu

 4. Devlet Memurları Kanunu

 5. 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu

 6. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

 7. Türk Ceza Kanunu

 8. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 9. Ceza Muhakemesi Kanunu

 10. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 11. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 12. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

 13. Kamu Konutları Kanunu

 14. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 15. Tebligat Kanunu

 16. Yardım Toplama Kanunu

 17. İdari Yargılama Usulü Kanunu

 18. Hukuk Muhakemeleri Kanunu

 19. Umumi Mülhak Ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanun

 20. İcra ve İflas Kanunu

 21. Kamu İhale Kanunu

 22. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 23. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 24.  Borçlar Kanunu

 25. İş Kanunu

 26. Harcırah Kanunu

 27. Sayıştay Kanunu

 28. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

 

 1. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

 2. 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 3. 78 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 4. 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

 


 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

 

 1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar

 2. Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar

 3. Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

 4. Vakıflarca Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Devlet Yardımına İlişkin Esaslar

 5. Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

 6. Gelişmesinde Güçlük Çekilen Yükseköğretim Kurumlarının Yeterli Sayıda Öğretim Elemanı Sağlayamayan Fakülte, Anabilim, Anasanat Bilim ve Sanat Dallarında Görevli Öğretim Elemanlarına  Geliştirme Ödeneği Verilmesi Hakkında Karar

 7. Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar

 8. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

 9. 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Konutları Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Bolu İlinde İnşa Edilen Bazı Konutların Bolu Valiliği ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Bedelsiz Olarak Devredilmesine İlişkin Karar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURULMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARLARI

4/7/1995 tarihli ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

·         Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

      02.11.1996 tarihli ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

          Bolu Sağlık Yüksekokulu

26.11.1996 tarih ve 96/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

·         Tıp Fakültesi,

23/9/1997 tarih ve 97/9977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

·         Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

31/1/2005 tarihli ve 2005/8441 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

·         Güzel Sanatlar Fakültesi

1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar

·         Yabancı Diller Yüksekokulu,

·         Diş Hekimliği Fakültesi,

·         Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

4/4/2011 tarihli ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

·         Eğitim Bilimleri Enstitüsü

·         Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

17/2/2012 tarihli ve 2012/2852 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ·        

      Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
      İlahiyat Fakültesi

 

 


TÜZÜKLER

 1. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü

 2. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğü

 3. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü

 4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Kırgızistan'ın Başkenti Bişkeh Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kurulmasına Dair Anlaşma


ÖNEMLİ YÖNETMELİKLER

 1. Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik

 2. Birden Fazla Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik

 3. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 4. Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

 5. Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

 6. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 7. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 8. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 9. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

 10. Kamu Konutları Yönetmeliği

 11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

 12. Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

 13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik

 15. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

 16. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

 17. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 18. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 19. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 20. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

 21. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 22. Taşınır Mal Yönetmeliği

 23. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

 24. Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik

 25. Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 26. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

 27. Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik

 28. Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği


 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÖNETMELİKLERİ

A. Öğrencilerle- Eğitim Öğretimle İlgili YÖK Yönetmelikleri

 1. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 2. Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 3.  Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

 4.  Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

 5.  Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik

 6. Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik

 7. Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

 8. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 9.  Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği

 10.  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 11. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve  Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 12. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

 13.  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 14. Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 15. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

B. Öğretim ve Yönetim Elemanları İle İlgili YÖK Yönetmelikleri

 1. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

 2. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

 3.  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

 4. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 5.  Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

 6. Doçentlik Sınav Yönetmeliği

 7. Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 8. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 9. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

 10. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

 11. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

 12. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 13. Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 14. Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Yönetmeliği

 15. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği

C. Örgüt Yapısı İle İlgili YÖK Yönetmelikleri

 1. Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

 2. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

 3.  Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

 4. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

 5. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 6. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

 7.  Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

 8. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

 9. Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik

 10. Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

 11. Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

 12. Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

 

 


 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÖNETMELİK ALTI İŞLEMLERİ

 1.   Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

 2.  Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma Esasları

 3. Lisans Programı Açma Ölçütleri

 4. Yükseklisans Programı Açma Ölçütleri

 5. Doktora Programı Açma Ölçütleri

 6.  Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Esasları

 7. Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

 8. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

 9. Meslek Yüksekokulunda Yer Alan Programa Öğrenci Alınması Ölçütleri

 

 


 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YÖNETMELİKLERİ

 1. Tıpta Uzmanlık Eğitimi için Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik

 2. Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik

 3. Üniversitelerarası Kurul' un ve Kurul' a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği

 4.  Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerini Hakkında Yönetmelik

 5. Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik


ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİKLERİ

A. Öğrencilerle İlgili Üniversite Yönetmelikleri

 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği   (Resmi Gazete Tarihi: 23.08.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21677)                                                                    

 2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25179)

 3. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25179)

 4.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26890)

 5. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği    (esmi Gazete Tarihi: 27.08.2011Sayısı: 28038)

 6. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Dil Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 26.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28688)

 7. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26875)

 8. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 23.08.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21677)

 9. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27388)

 10. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28772)

 11. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

   (Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29543)

 

B. Örgüt Yapısı İle İlgili Üniversite Yönetmelikler

 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24051)

 2.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 13.10.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24905)

 3. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 15.05.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21582)

 4. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28608)

 5. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUYAM) Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26619)

 6. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26750)

 7. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi    (Resmi Gazete Tarihi: 24.06.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27268)

 8. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 09.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27488)

 9. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27465)

 10. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği    (Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27722)

 11. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği(Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28376)

 12. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28664)

 13. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702)

 14. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon  Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28721)

 15. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 03.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29164)

 16. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 07.08.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29081)

 17. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 12.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29293)

 18. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29352)

   

 

[Giriş Sayfası] [Üniversite Hakkında] [Personel Yapısı] [Kuruluş ve Tarihçe] [Görev Tanımı] [Faaliyet Raporu] [İş İstatistikleri] [Mevzuat] [Kararlar] [Özel Dosyalar]  [Haber & Duyuru] [Site Kuralları] [Şiirler

 
 
Güncelleme : 21.04.2016 11:46
Webmaster- Tasarım ve İçerik - Av. Murat Fehmi PINAR © 2001-.....
Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy Yerleşkesi,  Rektörlük Binası, 2. kat; Tel:0 374 253 46 52; Faks:  0 374 253 49 63
 Bu sitenin tüm hakları saklıdır. Lütfen Site kullanım kurallarına uygun davranınız.

[Giriş Sayfası] [Üniversite Hakkında] [Personel Yapısı] [Kuruluş ve Tarihçe] [Görev Tanımı] [Faaliyet Raporu] [İş İstatistikleri] [Mevzuat] [Kararlar] [Özel Dosyalar]  [Haber & Duyuru] [Site Kuralları] [Şiirler

 
 
Güncelleme : 21.04.2016 11:46
Webmaster- Tasarım ve İçerik - Av. Murat Fehmi PINAR © 2001-.....
Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gölköy Yerleşkesi,  Rektörlük Binası, 2. kat; Tel:0 374 253 46 52; Faks:  0 374 253 49 63
 Bu sitenin tüm hakları saklıdır. Lütfen Site kullanım kurallarına uygun davranınız.